top of page

HVB NÄSSLAN, Mörtsjönäsgård
Flickor 1217 år 

Nässlan är ett boende för fyra flickor i åldrarna 12–17 år. Nässlan ligger i Södermanland.

Behandlingsarbetet är individanpassat och vårt mål är att varje ungdom ska få möjlighet till ökat välmående och funktionsnivå utifrån sina förutsättningar.

Den behandlingsmetod vi använder kallas för tillämpad beteendeanalys (TBA). Det är ett evidensbaserat förhållningssätt som har sin grund i inlärningsteori och är en gren i KBT. Behandlingen utgår från, och anpassas till, varje individs specifika behov och mående. TBA syftar till att kartlägga och förstå beteendens uppkomst och funktion, men även att ta fram strategier och interventioner för att öka funktionsnivå och välmående i den dagliga miljön. I TBA är personalen och den omgivande miljön viktiga delar av behandlingen.

Verksamhetens personal har tät handledning av legitimerad psykoterapeut – dagligen på plats och veckovis i grupp av handledare utifrån. Personalen har även tillgång till handledning över telefon på kvällar och helger. Under handledning diskuteras och reflekteras kring situationer som uppstår i verksamheten och genom funktionella analyser utformas strategier för att hantera liknande situationer i framtiden. Den individuella behandlingsplanen innebär att personalen är flexibel i sitt bemötande av ungdomarna och agerar i enlighet med de strategier som formulerats för varje given ungdom i varje given situation. All personal är kvinnlig och är minst behandlingspedagoger med två års eftergymnasial utbildning. Personalgruppen är utbildade i Traumamedveten omsorg (TMO) samt Tillämpad beteende analys (TBA). All personal har genomgått utbildning i BBIC och allt arbete med genomförandeplaner och uppföljningar görs utifrån BBIC.

Vi arbetar även med ungdomens nätverk, i de fall där det är lämpligt, i syfte att finna långsiktiga lösningar för ungdomens tillvaro och mående även efter avslutad vistelse på boendet.

mörtan.jpg

bottom of page